27061 Meerjarenprogramma emancipatiebeleid
  Dit dossier wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina. Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over of gebruik het reactieformulier, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
  nr. 15 26-6-2001 Kabinetsstandpunt Gender Mainstreaming: brief van staatssecretaris Verstand van SZW. De bijlage, het eindadvies van de Interdepartementale werkgroep mainstraming "Gender mainstreaming: een strategie voor kwaliteitsverbetering" is niet gedrukt als Kamerstuk, maar wel online te vinden op de site van het Ministerie van SZW, rubriek OfficiŽle publicaties: klik hier.
  nr. 14 28-5-2001 Brief Minister van VROM en Staatssecretaris Verstand van SZW over het advies "Dagindeling geordend?" van de VROM-Raad
  nr. 13 6-4-2001 Brief Minister van BZK inzake de regeling van verlof voor politieke ambtsdragers en tijdelijke vervanging tijdens de verlofperiode
  nr. 12 7-2-2001

Verslag van het Kamerdebat (nota-overleg) van 5 februari 2001 over het Meerjarenbeleidsplan emancipatie

Bovenvermeld verslag geeft het complete beeld, maar voor de geinteresseerden wijze we nog op de inbrengen van enkele fracties die online verschenen:

  nr. 11 5-2-2001 Motie Van Gent, Schimmel en De Wit om ook een uitstroompremie te geven aan mensen die in deeltijd gaan werken vanuit de bijstand [20-2-2001: verworpen]
  nr. 10 5-2-2001 Motie Van Gent om een fonds op te richten om incidentele, kleinschalige initiatieven van onderop te ondersteunen [20-2-2001: aangehouden]
  nr. 9 5-2-2001 Motie Van Gent om voor politieke ambtsdragers ook regelingen te maken voor vervanging bij ziekte en zorgverloven
  nr. 8 5-2-2001 Motie Van der Staaij om de belemmeringen om met de prostitutie te kunnen breken weg te nemen [20-2-2001: verworpen]
  nr. 7 5-2-2001 Motie Bussemaker c.s. i.v.m. ontwikkeling beleid met aandacht voor politieke en maatschappelijke participatie allochtone vrouwen 
  nr. 6 5-2-2001 Motie Bussemaker en Schimmel i.v.m. het meewegen van de arbeidssituatie vrouwen bij bepaling standpunt over advies Commissie-Van Rijn (arbeidsvoorwaarden collectieve sector) [ingetrokken]
  nr. 5 5-2-2001 Motie Visser-Van Doorn i.v.m. prioriteit vergroten mogelijkheden zorgtaken voor mannen en vrouwen, nadere uitwerking bij Wet arbeid en zorg [ingetrokken]
  nr. 4 5-2-2001 Motie Visser-Van Doorn c.s. i.v.m. sociale gevolgen niet doeltreffend functioneren WAZ ten opzichte van zwangere agrarische vrouwen [20-2-2001: aangehouden]
  nr. 3 15-11-2000 Meerjarenbeleidsplan emancipatie
  nr. 2 29-3-2000 Meerjarennota emancipatiebeleid, "Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid"
  nr. 1 29-3-2000 Brief van Staatssecretaris Verstand van SZW ten geleide van de Meerjarennota Emancipatiebeleid
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl