26447

Arbeid en zorg
  Dit dossier wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina.  Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
nr. 38 16-12-2000 Verslag algemeen overleg op 16 november 2000 over de reÔntegratie op de arbeidsmarkt van alleenstaande ouders in de bijstand
  nr. 37 29-9-2000 Brief Minister van SZW over uitvoering motie-Bussemaker/Schimmel over ondersteuning van alleenstaande ouders in de bijstand (26447, nr. 27)
  nr. 36 20-9-2000 Verslag algemeen overleg op 31-8-2000 over de evaluatie van de Wet ouderschapsverlof en van de Wet financiering loopbaanonderbreking (SOZA 00-532) en over het rapport Arbeid en zorg in CAO's 1998 (SOZA 00-496)
  nr. 35 29-6-2000 Brief Staatssecretarissen Hoogervorst en Verstand van SZW bij de aanbieding van het rapport "Verlof en pensioen"
  nr. 34 22-11-1999 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW met een overzicht van de beoogde wetgeving inzake arbeid en zorg
  nr. 33 4-11-1999 Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wel of niet afschaffen van de terugkeergarantie voor ambtenaren in vertegenwoordigende organen
  nr. 32 10-12-1999 Brief van Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW over vormgeving van de tegemoetkoming van de kosten van het zorgverlof van de overheid aan werkgevers
  nr. 31 9-11-1999 Gewijzigde motie Van Gent ter vervanging van motie onder stuk nr. 23 over het uitbreiden van de mogelijkheden voor zorgverlof tot ouders, kinderen en partners die niet thuiswonend zijn
  nr. 30 27-10-1999 Verslag van het overleg over het nader kabinetssstandpunt "Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg" (stuk nr. 16)
  nr. 29 21-10-1999 Brief Minister van SZW met een reactie op het CNV-onderzoek "Hoe sociaal is lokaal" inzake het sociale beleid van gemeenten
  nr. 28 15-10-1999 Brief van Staatssecretaris Verstand-Bogaert over gebruik en onderbenutting van de Wet financiering loopbaanonderbreking en de nota "Supporting Families" van de Britse regering
  nr. 27 25-10-1999 Gewijzigde motie Bussemaker en Schimmel (ter vervanging van die gedrukt onder nr. 17) over voorstellen tot ondersteuning van alleenstaande ouders in de Abw alvorens te besluiten over een sollicitatieplicht
  nr. 26 25-10-1999 Motie De Wit tegen invoering van een gedeeltelijke arbeidsplicht voor alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen beneden de 16 jaar
  nr. 25 25-10-1999 Motie Van Gent en Schimmel over voorstellen om alleenstaande ouders in de bijstand de mogelijkheid te geven een HBO- of WO-opleiding te volgen
  nr. 24 25-10-1999 Motie Van Gent over uitbreiding van het aantal dagen zorgverlof tot 15 dagen voor alleenstaande werkende ouders
  nr. 23 25-10-1999 Motie Van Gent over uitbreiden van de mogelijkheden voor zorgverlof tot familie, naasten, pleegkinderen en geliefden die elders wonen
Nota bene: deze motie is vervangen door een gewijzigde motie onder nr. 31
  nr. 22 25-10-1999 Motie Schimmel inzake overleg om het combinatiescenario ook als uitgangspunt te laten gelden voor het nieuwe belastingstelsel en om de combinatiekorting uit te werken
  nr. 21 25-10-1999 Motie Bijleveld-Schouten over uitbreiding van betaald kraamverlof voor vaders tot een week
  nr. 20 25-10-1999 Motie Bijleveld-Schouten over een wijze van financiering van kortdurend zorgverlof die recht doet aan de verschillen in gebruik tussen bedrijven
  nr. 19 25-10-1999 Motie Bijleveld-Schouten over een adequaat aanbod van scholingstrajecten voor alleenstaande ouders in de bijstand
  nr. 18 25-10-1999 Motie Bijleveld-Schouten over ontheffing van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders in de bijstand tot het jongste kind 12 jaar is
  nr. 17 25-10-1999 Motie Bussemaker en Schimmel over voorstellen voor ondersteuning van alleenstaande ouders in de Algemene bijstandswet alvorens te besluiten over de sollicitatieplicht
Nota bene: deze motie is vervangen door een gewijzigde motie onder nr. 27
  nr. 16 27-9-1999 Kabinetsstandpunt Arbeid en Zorg
  nr. 15 27-9-1999 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW ten geleide van en met samenvatting van het nadere standpunt (nr. 16)
  nr. 14 20-9-1999 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW over de betaling van kortdurend zorgverlof
  nr. 13 12-7-1999 Verslag van het overleg over de nota Arbeid en Zorg (stuk nr. 2)
  nr. 12 6-9-1999 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW met reactie op de aangenomen motie Middelkoop e.a. (stuk nr. 10)
  nr. 11 30-6-1999 Motie Van Gent om onderzoek te verrichten naar uitwerking voorstellen voor verschillende inkomens
  nr. 10 30-6-1999 Motie Middelkoop e.a. om bestaande en nieuwe verlofregelingen waar mogelijk op te nemen in het Burgerlijk Wetboek
  nr. 9 30-6-1999 Motie ÷rgŁ e.a. met verzoek om overzicht van de financiŽle consequenties van elke van de voorgestelde verlofregelingen
  nr. 8 30-6-1999 Motie ÷rgŁ e.a. met verzoek om overzicht verwachte administratieve lastendruk ten gevolge van alle nieuwe verlofregelingen
  nr. 7 30-6-1999 Motie Schimmel e.a. inzake het mede uitgaan van publieke financiering bij de financiŽle vormgeving van het wettelijk kortdurend zorgverlof
  nr. 6 30-6-1999 Motie Bussemaker e.a. inzake het opnemen van individueel/onoverdraagbaar recht voor beide ouders in wetsvoorstel voor bindingsverlof
  nr. 5 30-6-1999 Motie Bussemaker en Schimmel met vraag om evaluatie Wet financiering loopbaanonderbreking per 1 oktober 1999
  nr. 4 29-6-1999 Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW met informatie in aanvulling op economentoets (zorgverlof en loondoorbetaling)
  nr. 3

17-6-1999

Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW met verslag wetenschappelijke expertmeeting, en verkenning van de kosten van het zorgverlof
  nr. 2

19-3-1999

Nota "Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg"
  nr. 1

19-3-1999

Brief Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW bij de aanbieding van de nota "Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg"
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl