Inhoud

De commissie

De Tijdelijke Expertisecommissie Emancipatie in het Nieuwe Adviesstelsel (TECENA) is door de toenmalige Minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken voor een periode van drie jaar (1998-2000) ingesteld met als taak te helpen bevorderen dat de adviesraden in het nieuwe adviesstelsel zelf op adequate wijze de emancipatieaspecten van voorgenomen beleid in hun advisering gaan betrekken.

De Commissie bestond uit:

 • mevrouw prof. dr. J. van Doorne-Huiskes (voorzitter)
 • mevrouw dr. Ph. Essed,
 • mevrouw mr. C.H.S. Evenhuis
 • de heer prof. dr. J.J. Schippers.

De commissieleden waren ieder voor 10 uur per week aangesteld.
Ambtelijk secretaris was mevrouw drs. B. des Bouvrie.

De eindrapporten

Tijdelijke Expertisecommissie Emancipatie in het Nieuwe Adviesstelsel (TECENA):
Een wereld te winnen. TECENA's eindrapportage over het adviesstelsel met conclusies en aanbevelingen [NB: in deze elektronische versie ontbreken drie - niet substantiŽle - bijlagen]

Het volledige rapport is ook te bestellen bij de Informatietelefoon van het Ministerie van SZW.

Apart online: Conclusies en aanbevelingen

   
Tijdelijke Expertisecommissie Emancipatie in het Nieuwe Adviesstelsel (TECENA):
"Emancipatie in de hoofdstroom". TECENA's rapportage van het onderzoek naar de effectiviteit van de departementale taakstellingen emancipatie voor het proces van duurzame integratie.
[NB: in deze elektronische versie ontbreekt de - niet substantiŽle - bijlage 3].

Apart online: Conclusies en aanbevelingen

Het volledige rapport is te bestellen bij de Informatietelefoon van het Ministerie van SZW.

 

   

Andere publicaties

Gedurende haar driejarig bestaan heeft TECENA verscheidene publicaties het licht doen zien. Na 1 januari 2001 zijn deze publicaties - zolang de voorraad strekt - op te vragen via de Informatietelefoon van het Ministerie van SZW: telefoon  0800-9051 / fax 070 - 3336655 / e-mail: info@minszw.nl

Rapportages

 • Tussenrapportage januari 1998 - juni 1999, Den Haag, oktober 1999;
 • EEN WERELD TE WINNEN, TECENA's eindrapportage over het adviesstelsel met conclusies en aanbevelingen, Den Haag, december 2000; zie hierboven.
 • EMANCIPATIE IN DE HOOFDSTROOM, rapportage van het onderzoek van TECENA naar de effectiviteit van de departementale taakstellingen emancipatie voor het proces van duurzame integratie, Den Haag, december 2000. Zie hierboven.

Verslagen van workshops en expertmeetings

 • Emancipatie en economische groei, kansen en risico's, TECENA, Den Haag, oktober 1999;
 • Verslag workshop Samenstelling en Mainstreaming, over gender en diversiteit in het adviesstelsel, Den Haag, mei 2000;
 • Gender en professionals in de gezondheidszorg, RVZ en TECENA, Zoetermeer, maart 2000;
 • De ruimte van Nederland en het ritme van de samenleving, over de ordening van de ruimte van Nederland, bezien vanuit diverse tijd-ruimte-budgetten, TECENA, Den Haag, mei 2000;
 • Verslag expertmeeting Gender-mainstreaming, instrumenten en processen, TECENA, december 2000;
 • Verslag expertmeeting Gender en Diversiteit in overheidsbeleid, TECENA, december 2000. 

Reflecties bij de werkprogramma's van adviesraden

 • Reflecties bij de werkprogramma's voor 1999 van de strategische adviescolleges, Den Haag, maart 1999;
 • Reflecties bij de werkprogramma's 2000 van de strategische adviescolleges, Den Haag, februari 2000. 

TECENA-nieuws

 • TECENAINFO, Den Haag, nummers 1, juni 1999, en 2, mei 2000. 

Webwijzer emancipatie

 • TECENA heeft een webwijzer ontwikkeld waarin een groot aantal inforinatiebronnen (met links) op het gebied van emancipatie zijn opgenomen. Ze heeft deze webwijzer emancipatie aangeboden aan alle departementen en strategische adviescolleges.

TECENA online

De Tecena had (vrijwel) geen materiaal online. Wel vermelden de laatste publicaties dat het gedachtegoed van TECENA na 1 januari 2001 zal te vinden zijn op www.minszw.nl

Op dit moment is online het volgende materiaal te vinden:

Loesje-affiches

Ter gelegenheid van haar afscheidsbijeenkomst publiceerde TECENA een viertal affiches, gemaakt in samenwerking met Loesje: