Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Persbericht Ministerraad, verspreid door Rijksvoorlichtingsdienst via ANP Pers Support


3 maart 2000
 
 
VERLOFREGELINGEN GEBUNDELD IN WET ARBEID EN ZORG
 
Er komt een Wet arbeid en zorg, waarin verschillende
verlofregelingen worden gebundeld en op elkaar afgestemd. De
ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Verstand van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze wet.
 
Het wetsvoorstel is een uitwerking van de voorstellen uit het nader
kabinetsstandpunt over de nota .Op weg naar een nieuw evenwicht
tussen arbeid en zorg.. Doel van de wet is de combinatie van arbeid
en zorg te vergemakkelijken, zodat het voor mannen en vrouwen
aantrekkelijk wordt te (blijven) werken.
 
Het voorstel voor de Wet arbeid en zorg omvat een regeling voor het
recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en het recht op drie
weken betaald adoptieverlof voor beide adoptie-ouders. Een
wetsvoorstel hiervoor is al eerder door de ministerraad aanvaard en
wordt nu samengevoegd met andere voorstellen zoals het recht op
maximaal tien dagen betaald zorgverlof per jaar en het recht op
twee dagen betaald kraamverlof voor partners. Daarnaast worden een
aantal bestaande verlofregelingen overgeheveld naar de Wet arbeid
en zorg, zoals de regeling voor ouderschapsverlof,
calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof en politiek verlof.
Bovendien is de Wet financiering loopbaanonderbreking in het
voorstel voor de Wet arbeid en zorg opgenomen.
 
Het recht op kortdurend zorgverlof gaat ook gelden voor
pleegouders. Als een pleegkind in een gezin duurzaam wordt verzorgd
en opgevoed, op basis van een pleegcontract, krijgen de pleegouders
hetzelfde recht op zorgverlof als andere ouders. Dit houdt in dat
voor de noodzakelijke verzorging van thuiswonende zieke kinderen of
partner maximaal tien dagen zorgverlof per jaar mag worden
opgenomen. Tijdens het zorgverlof wordt 70 procent van het loon
doorbetaald.
 
Het ouderschapsverlof wordt in het wetsvoorstel geflexibiliseerd.
Het wordt mogelijk het ouderschapsverlof in maximaal drie delen van
tenminste een maand op te nemen.
 
De Wet aanpassing arbeidsduur, die onlangs door de Eerste Kamer is
aanvaard, wordt op een later moment naar de Wet arbeid en zorg
overgeheveld. De Wet aanpassing arbeidsduur gaat op 1 juli 2000 in.
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor
advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het
wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas
openbaar bij indiening in de Tweede Kamer.
 
RVD, 03.03.2000