Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Directie Voorlichting,
Bibliotheek en Documentatie

Persvoorlichting

 


Nr. 2000/21
3 februari 2000

 

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
Telefoon 070 - 333 44 33
Telefax 070 - 333 40 30

Aanbevelingen conferentie water en vrouwen: meer vrouwen op sleutelposities
De watersector moet een percentage van zijn budget reserveren om het aantal vrouwen op sleutelposities in die sector te verhogen. Internationale en maatschappelijke organisaties die relevant zijn voor de watersector moeten zich meer bewust zijn van de rol van vrouwen en de cultuur waarin ze leven. Waar sprake is van conflicten over water is het essentieel vrouwen te betrekken bij het voorkomen en oplossen hiervan. Overheden, de watersector en internationale organisaties moeten streefcijfers opstellen voor vrouwen op besluitvormende posities en de voortgang hiervan moet openbaar worden gemaakt in vakbladen.

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen die zijn gedaan tijdens de conferentie ‘Duurzame ontwikkeling en water in internationaal emancipatie perspectief’. De conferentie is vandaag in Rotterdam gehouden op initiatief van de staatssecretarissen Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens coŲrdinerend staatssecretaris voor het emancipatiebeleid, en De Vries van Verkeer en Waterstaat.

De conferentie diende als voorbereiding voor de ministeriŽle Water Conferentie en het Wereldwater Forum die in maart van dit jaar in Den Haag plaatsvinden. Staatssecretaris De Vries zal de Nederlandse delegatie tijdens de Water Conferentie en het Wereldwater Forum leiden. De resultaten van de vandaag gehouden conferentie worden ook ingebracht bij de Speciale Vergadering van de Verenigde Naties in juni 2000 waar de watervoorziening eveneens op de agenda staat.

Tijdens de conferentie discussieerden zo’n tachtig deskundigen, afkomstig uit bedrijfsleven, non-gouvernementele organisaties, politiek, overheden en wetenschap over water en emancipatie. De deelnemers waren afkomstig uit onder meer Nederland, Frankrijk, India, Egypte en Zuid-Afrika.

Op dit moment hebben wereldwijd 1,2 miljard mensen geen toegang tot veilig drinkwater. In de praktijk wordt water steeds meer vervuild en minder toegankelijk, vooral voor de allerarmsten. Dit zijn veelal vrouwen en kinderen. In ontwikkelingslanden bijvoorbeeld moeten meisjes dikwijls grote afstanden lopen om water te halen waardoor het onderwijs er bij inschiet. Nederland maakt zich sterk om de toegang tot voldoende en kwalitatief goed water als fundamenteel mensenrecht vast te leggen.

De positie van vrouwen is vandaag tijdens de conferentie centraal gesteld, omdat zij in veel ontwikkelingslanden een sleutelrol hebben als consument van water en als beheerder van waterbronnen. Vrouwen spelen echter nog nauwelijks een rol in de internationale besluitvorming in de watersector.

De inbreng van vrouwen bij deze beslissingen is echter noodzakelijk, niet alleen vanuit democratisch oogpunt, maar ook gezien hun rol als consument en beheerder van bronnen, zo werd vandaag geconcludeerd.