Clara Wichmann Instituut
COC, Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit
E-QUALITY, Experts in Gender en Etniciteit
Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
Humanistisch Overleg Mensenrechten
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
Nederlandse Vrouwenraad


Aan: De vaste Tweede-Kamercommissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Betreft:  Informatiepunt Gelijke Behandeling - t.b.v. algemeen overleg op 13/12 

Den Haag, 6 december 2000

 

Geachte  mevrouw, heer,  

De regering heeft het voornemen om bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) een Informatiepunt gelijke behandeling  m/v onder te brengen dat mede bedoeld is om voorlichting te geven over het VN-Vrouwenverdrag ([1]). Gezien de beperkte taakomschrijving van het op te richten punt zijn wij van mening dat met dit voorstel geen recht wordt gedaan aan de toezegging die aan de Tweede Kamer is gedaan om een steunpunt voor het VN-Vrouwenverdrag op te richten ([2]).

Bij bestaande kenniscentra en universitaire instellingen is veel kennis aanwezig op het terrein van het VN-Vrouwenverdrag. Wij verzoeken u tweederde van het beschikbare bedrag van ƒ 750.000 in de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wenden om hen in de gelegenheid te stellen hun activiteiten gericht op de daadwerkelijke implementatie van het VN-Vrouwenverdrag verder uit te bouwen.

Clara Wichmann Instituut
COC, Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit
E-QUALITY, Experts in Gender en Etniciteit
Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
Humanistisch Overleg Mensenrechten
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
Nederlandse Vrouwenraad
 


[1] Zie de brief van 15 november  2000  van de staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (AV/RV/2000/77108) aan de Tweede Kamer [op deze site hier  te vinden - redactie emancipatie.nl]

[2] Bij de behandeling van het rapport  in de Kamer van Het Vrouwenverdrag in Nederland anno 1997, verslag van de Rapportagecommissie Internationaal Verdrag tegen Discriminatie van Vrouwen, Den Haag 1997